ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-7-1939

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ: Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου μεταξύ των κατοίκων της πόλεως, ανεξακρίβωτοι φήμαι κυκλοφορούν περί επικειμένης κατά τας προσεχείς εβδομάδας σοβαράς εντάσεως. Αι φήμαι αύται προέρχονται κυρίως εκ των μεγάλων ασκήσεων αεραμύνης, αι οποίαι […] θα γίνουν εις την γερμανικήν πρωτεύουσαν περί τα τέλη του μηνός. Αι ασκήσεις αύται θα είναι ευρυτάτης εκτάσεως και εξαιρετικής σημασίας. Εις τας στέγας διαφόρων κτιρίων θα τοποθετηθούν ισχυρά αντιαεροπορικά τηλεβόλα. […] Θα χρησιμοποιηθούν επίσης και τα ιδιωτικά λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα. […]

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο καθηγητής Βιρτς, μέλος της επιτροπής της Δημόσιας Υγείας, εις διάλεξίν του είπεν ότι οι Γερμανοί τρώγουν πολύ κρέας και λίπος, και τοιουτοτρόπως εκθέτουν εις κίνδυνον την πολιτικήν ασφάλεια του Ράιχ. […] είναι και «εσχάτη προδοσία» [η κατανάλωση κρέατος] διότι η ασφάλεια του γερμανικού έθνους είναι αδύνατος άνευ της αυταρκείας των τροφίμων.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: […] ο κ. υφυπουργός της Εργασίας έδωσεν εντολήν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του υφυπουργείου όπως καταρτίση τους κανονισμούς των ιδρυθέντων τελευταίως ασφαλιστικών ταμείων, η επίσημος λειτουργία των οποίων θ’ αρχίση από της 4ης Αυγούστου.