ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-7-1939

ΑΝΤΙΖΗΛΙΑΙ: Η απομάκρυνσις του στρατηγού Κέιπο ντε Λιάνο [δεξιά] εκ της στρατιωτικής διοικήσεως της Σεβίλλης και η διαψευσθείσα είδησις περί συλλήψεως του στρατηγού Γιαγκούε αποτελούν χαρακτηριστικά επεισόδια της καταστάσεως η οποία μοιραίως εδημιουργήθη εν Ισπανία μετά την κατάπαυσιν του εμφυλίου πολέμου. […] Παρ’ όλας τας καταβληθείσας παρ’ αυτού [Φράνκο, αριστερά] προσπαθείας, δεν κατέστη δυνατόν να εξαλειφθούν αι αντιζηλίαι και αι ιδεολογικαί αντιθέσεις αι οποίαι δεν έπαυσαν να χωρίζουν τους στρατιωτικούς κύκλους, τους οπαδούς της ισπανικής φάλαγγος και τους Καρλιστάς.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ: Ο πλανήτης «Αρης» –του οποίου οι υποθετικοί και τερατώδεις κάτοικοι ενομίσθη την τελευταίαν νύκταν του παρελθόντος Οκτωβρίου ότι επέδραμον εναντίον της Αμερικής […]– πλησιάζει την Γην κατ’ αυτάς. […]: την ερχομένην Πέμπτην 27ην Ιουλίου εις τας 9 και 35 της εσπέρας ο Αρης θα ευρεθή «πολύ» πλησίον μας, εις απόστασιν «μόλις» 58.013.000 χιλιομέτρων.

ΜΙΝΩΤΗΣ: Οσοι παρηκολούθησαν τον τελευταίον «Αμλετ» του Αλέξη Μινωτή […] δυσκόλως απέφυγαν τας συγκρίσεις με εκείνον που έδωσε ο Τζων Γκίλγκουντ. […] Και η σύγκρισις δεν ήτο πάντοτε εις όφελος του Γκίλγκουντ.