ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 30 – 7 – 1939

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κατά την αγγλικήν εφημερίδα, η εθνική ενότης των Ισπανών δεν διατρέχει σήμερον κανένα κίνδυνον εκ των παλαιών δημοκρατικών στοιχείων. Οι δημοκρατικοί εν τω συνόλω παρεδέχθησαν την ήτταν των και δεν σκέπτονται να αντιδράσουν κατά του νέου καθεστώτος. Η εθνική ενότης των Ισπανών […] απειλείται εκ των διαιρέσεων αι οποίαι υφίστανται εις τας εθνικιστικάς τάξεις.

ΕΣΤΙΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑΣ: Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Ρενώ εξεφώνησεν από ραδιοφώνου λόγον […]: Εν αρχή ο υπουργός ετόνισε ότι χάρις εις τας θυσίας τας οποίας εδέχθησαν να υποστούν οι Γάλλοι διά την αύξησιν της στρατιωτικής δυνάμεως της Γαλλίας επροστατεύθη η ειρήνη. «Εν τούτοις», προσέθηκεν ο κ. Ρενώ, «εξακολουθούν να υφίστανται εστίαι πυρκαϊάς. Η Γαλλία, αποδυθείσα παρά την θέλησίν της εις τον ανταγωνισμόν των εξοπλισμών οφείλει να νικήση όπως και οι σύμμαχοί της».

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εν μέσω εκδηλώσεων ειλικρινούς πένθους και με εξαιρετικάς τιμάς εγένετο χθες την 11ην π.μ. εκ του ιερού ναού της Μητροπόλεως η κηδεία του αποβιώσαντος διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος Ιωάννου Δροσοπούλου.