ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν στην «Κ»… 01-8-1939

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: […] Αρχίζουν τα μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια εις τα οποία θα μετάσχη ο μεγαλύτερος αριθμός στρατευμάτων, άτινα εξετέλεσαν γυμνάσια από του μεγάλου πολέμου, κληθέντων προς τούτο πολλών εφέδρων. Η πρώτη σειρά των καλουμένων θ’ αρχίζη να παρουσιάζεται αμέσως από αύριον οπότε κατά τας γενομένας ήδη ατομικάς προσκλήσεις, θα προσέλθουν εις τους στρατώνας 12.000 άνδρες της εφεδρείας και ανάλογοι αξιωματικοί έφεδροι, εν διαθεσιμότητι, ακόμη δε και εν αποστρατεία κληθέντες επί τούτω.

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ: Αν δεν ευρεθή τρόπος να καταπολεμηθή η ασθένεια η οποία καταστρέφει τας καλλιεργείας των σπόγγων των νήσων Μπαχάμα, θα είναι τυχηροί… οι Ελληνες σπογγαλιείς, διότι θα υψωθεί πολύ η τιμή των.

ΤΑ ΤΡΑΜ: Διατί δεν εφαρμόζονται αι αστυνομικαί διατάξεις που αφορούν την κυκλοφορίαν των τροχιοδρόμων; Πρόκειται περί της προστασίας της ζωής των Αθηναίων, οι οποίοι κινδυνεύουν επειδή οι οδηγοί δεν αφίνουν τους επιβάτας να ανέλθουν εις τας στάσεις, αλλ’ εκκινούν προτού ο επιβάτης ανέλθει εξ ολοκλήρου εις το όχημα. Τούτο […] οφείλεται εις την σπουδήν που επιβάλλει η Εταιρία διά την συμπλήρωσιν των δρομολογίων.