ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 3 – 8 – 1939

ΔΙΑΨΕΥΣΗ: Ο λόρδος Χάλιφαξ εδέχθη το απόγευμα τον Πολωνόν πρεσβευτήν κόμητα Ρατζίνσκυ [φωτ.] μεθ’ ου συνεζήτησε […] αναφορικώς προς το Ντάντσιγκ και την γενικήν ευρωπαϊκήν κατάστασιν. Συναφώς […] οι επίσημοι αγγλικοί κύκλοι κατηγορηματικώς διέψευδαν τας φήμας […] καθ’ ας η γερμανική Κυβέρνησις απηύθυνε διακοίνωσιν δι’ ης προέτεινε την σύγκλησιν διεθνούς Διασκέψεως […] ήτις θα διεκανόνιζε το πρόβλημα του Ντάντσιγκ. […] Η Αγγλία εμμένει απολύτως εις την απόφασίν της όπως εκπληρώση τας υποχρεώσεις της έναντι της Πολωνίας […].

ΑΨΙΔΕΣ: Αι θριαμβευτικαί αψίδες της οδού Σταδίου επερατώθησαν. […] Συμβολίζουν τους τρεις πολιτισμούς. Η πρώτη προς τα Χαυτεία, αρχαϊκού ρυθμού, συμβολίζει τον αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν, η δευτέρα προ του υπουργείου των Οικονομικών, βυζαντινού ρυθμού, τον βυζαντινόν πολιτισμόν. Τον τρίτον, τον πολιτισμόν της 4ης Αυγούστου, συμβολίζουν δύο ωραίοι οβελίσκοι υψούμενοι εις τας αρχάς της οδού Σταδίου […].

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΤΕΡΑ: Η αεροπόρος Σαμπιχά, θετή κόρη του Κεμάλ Ατατούρκ, θα διέλθη εξ Αθηνών με το σμήνος της. Τα τουρκικά πτερά, φίλα και σύμμαχα, θα κατοπτρίσουν τας ακτίνας του αττικού ήλιου και την ειλικρινήν φιλοξενίαν των Αθηναίων.