ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-8-1939

80-chronia-prin-amp-8230-15-8-1939-2333105

«ΑΔΙΑΦΟΡΟΣ»: Ανευρέθη σήμερον ο «Αδιάφορος» ο περίφημος πίναξ του Βαττώ, όστις εκλάπη προ τινων εβδομάδων εκ του Μουσείου του Λούβρου. Τον πίνακα παρέδωσαν εις την εισαγγελίαν ο ίδιος ο κλέπτης, ο οποίος είναι ο ζωγράφος Σέργιος Μπουγκουσλόβσκι.

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ:  Κατά τας συνομιλίας Χίτλερ-Ρίμπεντροπ-Τσιάνο ανελύθησαν όλα τα κατά το μάλλον και ήττον φλέγοντα ζητήματα τόσον τα εκκρεμούντα όσον και τα μελλοντικά, διεπιστώθη δε ότι ταύτα δύνανται και πρέπει να λυθούν. Πλήρης συμφωνία επεκράτησε, κατά εκατόν τοις εκατόν, όσον αφορά την κοινήν ιταλογερμανικήν δράσιν. […] Συνεζητήθη το πρόβλημα του Ντάντσιγκ, αλλά δεν ωρίσθη ο χρόνος της επιλύσεώς του.

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ: Η Κεντρική [Αρχαιολογική] Υπηρεσία, εν συνεργασία μετά της αστυνομίας, κατεδίωξε την αρχαιοκαπηλίαν. Ούτω επετεύχθη η σύλληψις των αρχαιοκαπήλων του Μαρκοπούλου, κατεσχέθη μαρμάρινος λέων, απεκαλύφθη η αρχαιοκαπηλική δράσις ξένου αρχαιολόγου και άλλων, οίτινες απηλάθησαν εκ των ορίων της Ελλάδος. Ελπίζεται δε ότι, διά των νέων μέτρων, τα οποία μελετά η Υπηρεσία, θα καταστή δυνατή η αποτελεσματική καταδίωξις της αρχαιοκαπηλίας.