ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-8-1939

80-chronia-prin-amp-8230-17-8-1939-2333290

ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΣΗΜΑΣΙΑ: Ο υπουργός των Εξωτερικών της Ουγγαρίας κ. Τσάκυ [δεξιά] έφθασε την μεσημβρίαν εις Σάλτσμπουργκ και, αφού επρογευμάτισε μετά του δόκτωρος Φρικ [αριστερά], επεσκέφθη ακολούθως τον φον Ρίμπεντροπ […]. Οι ενταύθα πολιτικοί κύκλοι αποδίδουν ιδιάζουσαν σημασίαν εις τας συνομιλίας Ρίμπεντροπ-Τσάκυ αίτινες, ως πιστεύεται, αποβλέπουν εις το να αποσαφηνίσουν οριστικώς, εν περιπτώσει συρράξεως, την θέσιν της Ουγγαρίας της οποίας η εξασφάλισις έστω και της ουδετερότητος αποτελεί την προϋπόθεσιν των περαιτέρων ενεργειών του άξονος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ: Αι προετοιμασίαι διά την εφετεινήν 14ην περίοδον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης συνεχίζονται από τούδε πυρετωδώς. Ο χώρος εις τον οποίον μετά ένα μήνα θα γίνη η επίδειξις της Ευρωπαϊκής, της Βαλκανικής και της Ελληνικής εργατικότητος και δημιουργίας έχει μεταβληθή εις ένα παμμέγιστον εργαστήριον όπου εκατοντάδες εργατών ανεγείρουν την νέαν πόλιν των τριών εβδομάδων. Εις τα γραφεία της Εκθέσεως αντιπρόσωποι ξένων και εγχωρίων οίκων και εργοστασίων συνωθούνται διά να εξασφαλίσουν μίαν γωνίαν διά την ανέγερσιν του περιπτέρου των. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των εκθετών εφέτος θα υπερβή κατά 100% των περυσινών.