80 χρoνια πριν… 22-8-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΣΛΟ: Κατά πληροφορίας εκ Βρυξελλών ο Βασιλεύς Λεοπόλδος θα συγκαλέση Διάσκεψιν των μικρών ευρωπαϊκών Κρατών των αποτελούντων την ομάδα του Οσλο όπως συζητήσουν τα μέσα διά των οποίων θα αποτραπή […] ο κίνδυνος του πολέμου, και όπως ει δυνατόν μεσολαβήσουν εις την δημιουργηθείσαν μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών Δυνάμεων έντασιν. […] Τα κράτη αυτά […] είναι: το Βέλγιον, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργον, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία [φωτ.].

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ: […] Αι Κυβερνήσεις Βερολίνου και Μόσχας απεφάσισαν να συνάψουν Σύμφωνον μη επιθέσεως. Ο υπουργός των Εξωτερικών φον Ρίμπεντροπ θα μεταβή μεθαύριον (αύριον) Τετάρτην εις Μόσχαν διά να φέρη εις πέρας τας διαπραγματεύσεις […].

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: […] Τα γραπτά, βαθμολογούμενα υπό των εκ λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως επιτροπών, αίτινες θα εποπτεύσουν των εξετάσεων, θ’ αποσταλούν εις τα δύο Πανεπιστήμια [Αθηνών και Θεσ/κης] […]. Οι οριζόμενοι ως κριταί δι’ εκάστην Σχολήν καθηγηταί των Πανεπιστημίων θα βαθμολογήσουν επίσης τα γραπτά […]. Εκ των δύο βαθμολογιών εκάστου γραπτού, θα σχηματισθή μέσος όρος βαθμολογίας […].