ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-8-1939

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: «Εκπληρών επιθυμίαν εκφρασθείσαν υπό της βρεττανικής Κυβερνήσεως ο Φύρερ εδέχθη εις Μπέργκοφ τον σερ Νέβιλ Χέντερσον πρεσβευτήν εν Βερολίνω της Μ. Βρεταννίας. Ούτος επέδωσεν εις τον Φύρερ επιστολήν του Βρεταννού Πρωθυπουργού συντεταγμένην υπό το αυτό πνεύμα υπό το οποίον ήτο και το χθες την εσπέραν δημοσιευθέν αγγλικόν ανακοινωθέν μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Φύρερ ωμίλησεν εις τον Αγγλον πρεσβευτήν κατά τρόπον ουδεμίαν αφίνοντα αμφιβολίαν περί του ότι αι υπό της βρεταννικής Κυβερνήσεως αναληφθείσαι υποχρεώσεις δεν είναι δυνατόν να εξαναγκάσουν την Γερμανίαν να παραιτηθή της αποφάσεώς της όπως καταστήση σεβαστά τα δικαιώματά της».

ΘΗΡΑ: […] Αι εκρήξεις του ηφαιστείου συνεχίσθησαν και χθες. Επειδή η θερμοκρασία του θαλασσίου ύδατος υπερέβη κατά πολύ τους εξήντα βαθμούς, απηγορεύθη η προσέγγισις των λέμβων εις τον όρμον Αγίου Γεωργίου […].

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ: Συνεχίζονται εντατικώς αι εργασίαι διά την αποπεράτωσιν των ιδρυθέντων εις Σκαραμαγκάν ναυπηγείων. Υπολογίζεται ότι κατά τας αρχάς του προσεχούς έτους θα τεθή εις τας εσχάρας η τρόπις διά την κατασκευήν του πρώτου αντιτορπιλλικού, το οποίον θα είναι ομοίου τύπου προς τα δύο ναυπηγηθέντα εις Αγγλίαν.