ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 29 – 8 – 1939

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ: Η μακρά διάρκεια της νυκτερινής συνομιλίας των κ.κ. Χίτλερ και Χέντερσον εδημιούργησε ποιαν τινα εντύπωσιν ότι αι ελπίδες διατηρήσεως της ειρήνης δεν εξέλιπον εισέτι.

Ο κ. Χέντερσον δεν ηρκέσθη, κατά πληροφορίας, εις απλήν επίδοσιν της βρεταννικής απαντήσεως εις τας γερμανικάς προτάσεις, αλλά συγχρόνως, επεξηγών ταύτην και προφορικώς, εύρε τον τρόπον να συζητήση μετά του καγκελλαρίου Χίτλερ την όλην διεθνή κατάστασιν. […] Οι αγγλικοί πολιτικοί κύκλοι δηλούν ότι η επιλογή μεταξύ πολέμου και ειρήνης ευρίσκεται ήδη εις χείρας του καγκελλαρίου Χίτλερ.

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Μία ομάς νεαρών «αεροποιητών» εδημοσίευσε ένα «μανιφέστον προς τους φοιτητάς της Ιταλίας και του κόσμου», το οποίον, ερχόμενον 30 χρόνια έπειτα από την περίφημον προκήρυξιν του Μαρινέττι, ημπορεί να θεωρηθή ότι δίδει μίαν εικόναν της εξελίξεως του φουτουρισμού.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Επιτρέπεται η ελευθέρα εμπορία των ειδών διατροφής υπό τας προϋποθέσεις της διαθέσεως τούτων τμηματικώς, προς ικανοποίησιν των συνήθων αναγκών της καταναλώσεως και ουχί συνολικώς, ή κατά μεγάλας ποσότητας, προς αθέμιτον εμπορίαν και κερδοσκοπίαν.