ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν 31 – 8 – 1939

ΓΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Βαρσοβίας ότι καθ’ όλην την πόλιν ετοιχοκολλήθησαν επίσημοι προκηρύξεις καλούσαι πάντας τους γυμνασμένους εφέδρους μέχρι του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας να παρουσιασθούν προς κατάταξιν μέχρι της αύριον. […] Το ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής: «[…] Από τας καταφανείς εδαφικάς βλέψεις της Γερμανίας δεν απομένει αμφιβολία περί του ότι η Πολωνία απειλείται. […] Η πολωνική Κυβέρνησις είναι υποχρεωμένη σήμερον να ενισχύση την ασφάλειάν της διά της λήψεως των στρατιωτικών εκείνων μέτρων τα οποία η κατάστασις επιβάλλει» [φωτ. Πολωνοί συνοριοφύλακες].

ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΟΛΕΜΟΥ: Εν όψει του πολέμου εξεκενώθη ο ζωολογικός κήπος του Λονδίνου, του οποίου οι τρόφιμοι μετεφέρθησαν εις το Μπεντφορδσάιρ, μακράν της ενδεχομένης δράσεως των εχθρικών αεροπλάνων. Τα ζώα, μεταξύ των οποίων λέοντες, τίγρεις και άρκτοι, εκλείσθησαν εις κλωβούς. Εκρατήθησαν εις τον ζωολογικόν κήπον οι ιοβόλοι όφεις […].

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Eις τον θίασον των θεατρικών επιχειρήσεων του κ. Μακέδου πρόκειται να προσληφθή η δις Ρένα Ντορ, πιθανώς δε και αι αδελφαί Σοφία και Αλίκη Βέμπο.