ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 1-9-1939

80-chronia-prin-stin-k-1-9-1939-2335293

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΛΕΜΟ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βαρσοβίας μετά την ανακοίνωσιν των προτάσεων του κ. Χίτλερ ανεκοίνωσεν εις ιδιαίτεραν εκπομπήν ότι η πολωνική κυβέρνησις δεν είναι δυνατόν να θεωρήση τας προτάσεις ταύτας ως βάσιν διαπραγματεύσεων.

Η πολωνική κυβέρνησις πιστεύει ότι εφ’ όσον τίθεται ως όρος προκαταρκτικός η άμεσος επιστροφή του Ντάντσιγκ εις την Γερμανίαν, δεν ημπορεί να γίνη λόγος περί ελευθέρων διαπραγματεύσεων. […] Εξ άλλου, αρμοδία γερμανική προσωπικότης εδήλου περί το μεσονύκτιον ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριον διά την αποδοχήν των γερμανικών προτάσεων.

Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου, ο Γερμανός καγκελλάριος κ. Χίτλερ θα συγκαλέση αύριον (σήμερον) έκτακτο συνεδρίασιν του Ράιχσταγκ διά να απευθυνθή δι’ αυτού προς ολόκληρον τον Γερμανικόν λαόν περί των αποφάσεών του όσον αφορά τον τρόπον της ρυθμίσεως της γερμανοπολωνικής διαφοράς.

ΓΕΡΜΑΝΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η γερμανοσοβιετική συμφωνία έχει σημασίαν μόνον ως μέσον ασκήσεως πιέσεως επί των κρατών εκείνων και ιδίως της Πολωνίας, που εξακολουθούν ν’ ανθίστανται εις τας αξιώσεις της εθνικοσοσιαλιστικής πολιτικής εις την Ανατολικήν Ευρώπην. Κατά μίαν αναλλοίωτον, παλαιάν μέθοδόν του, το Ράιχ θέλει να δίδη πάντοτε εις το κράτος που εποφθαλμιά την εντύπωσιν ότι απεμονώθη ή εκυκλώθη, διά να το κάμη να αποκτήση βαθμιαίως συναίσθησιν της αδυναμίας του και να χάση το ηθικόν του.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ: Αι ώραι τας οποίας διέρχεται η Ανθρωπότης είναι αναντιρρήτως αι κρισιμώτεραι από όσας διήλθε κατά τα μεταπολεμικά έτη, αλλ’ εφ’ όσον το ανεπανόρθωτον δεν συνετελέσθη ακόμη, η ελπίς –έστω και ασθενεστάτη– δεν εξέλιπεν ότι τα πράγματα θα βαδίσουν την οδόν της ειρήνης και ουχί του πολέμου.