ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8 – 9 – 1939

80-chronia-prin-stin-k-8-amp-8211-9-amp-8211-1939-2336170

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ο κ. Χίτλερ επεσκέφθη τα στρατεύματα της πρώτης γραμμής του τομέως του διαδρόμου χθες και επεθεώρησε την μεταξύ του Ντούχελ και Γκράουντεντς περιοχήν, όπου μέχρι της Τρίτης διεξήγετο σφοδρά μάχη. Εις μόνην αυτήν την περιφέρειαν συνελήφθησαν δέκα πέντε χιλιάδες Πολωνοί αιχμάλωτοι, εκατοντάδες δε πολωνικών πυροβόλων περιήλθον εις χείρας Γερμανών. Ολόκληρος η περιφέρεια είναι κατεστραμμένη, όλαι αι γέφυραι και αι διώρυγες έχουν καταστραφή διά δυναμίτιδος και εις τας οδούς ευρίσκεται μεγάλη ποσότης όπλων και διαφόρων άλλων εξαρτημάτων, τα οποία εγκατέλειψαν οι Πολωνοί κατά την φυγήν των.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Μολονότι αι καιρικαί συνθήκαι ήσαν αντίξοοι, η επίθεσις [εναντίον γερμανικών ναυτικών βάσεων στη διώρυγα Κιέλου] διενεργήθη μετά πολλής σφοδρότητος και μετά τόλμης από μέρους των αεροπόρων. Οι πιλότοι της αγγλικής αεροπορίας επέδειξαν έκτακτον ικανότητα. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι σπουδαιότατα. […] Οι πιλότοι και οι λοιποί άνδρες των πληρωμάτων επανήλθον άπαντες σώοι με τα αεροπλάνα εις τας βάσεις των. Από ναυτικής απόψεως, η αεροπορική επίθεσις θα επιδράση επί της εις το μέλλον εξελίξεως του πολέμου εις την θάλασσαν».

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Χθες την 8.30 μ.μ. εις το έναντι του θεραπευτηρίου «Σωτηρία» γήπεδον του υπό ανέγερσιν στρατιωτικού νοσοκομείου έγιναν τα εγκαίνια του Α΄ Αρματος του Θέσπιδος. Πελώρια αυτοκίνητα του Βασιλικού Θεάτρου μεταφέροντα τα σκηνικά εστάθμευσαν έξω από το υπαίθριον θέατρον, το οποίον απετέλει αληθινήν όασιν μέσα εις την ερημίαν του γηπέδου. […] Μετά τους λόγους […] οι ηθοποιοί του Βασιλικού Θεάτρου έπαιξαν τας δύο τελευταίας πράξεις του έργου του Ρώσσου συγγραφέως Ν. Γκόγκολ «Ο επιθεωρητής» με μεγάλην επιτυχίαν.