ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-9-1939

80-chronia-prin-amp-8230-7-9-1939-2336294

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ο εν Βρυξέλλαις ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι οι ανταποκριταί των βελγικών εφημερίδων εν Λουξεμβούργω και Βασιλεία αναφέρουν ότι σφοδρά μονομαχία πυροβολικού μεταξύ των γραμμών Μαζινώ και Σήγκφρηδ διεξάγεται. Καθ’ όλην την νύκτα σφοδρός κανονιοβολισμός εσημειώθη εις την περιφέρειαν του Μοζέλλα. […] Οι Γάλλοι πειρώνται διάσπασιν των εχθρικών γραμμών προς βορράν μεν κάτωθεν της Αλσατίας, προς νότον δε, διά της Πύλης της Βουργουνδίας. Η δράσις του πυροβολικού εν συνδυασμώ με την αεροπορικήν τείνει να δημιουργήση προπέτασμα διά να καλύψη την προέλασιν του πεζικού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ: «[Απαγορεύομεν απολύτως καθ’ άπασαν την Ελλάδα την σύστασιν και λειτουργίαν των κέντρων διασκεδάσεως […] την επέκτασιν των εργασιών τών ήδη εν λειτουργία ως άνω κέντρων, ως και την είσοδον και εργασίαν εις Ελλάδα αρτιστών αριθμού μεγαλυτέρου του ήδη ενταύθα ευρισκομένου, επιθυμούμεν δε όπως ούτος βαθμιαίως και συν τω χρόνω ελαττωθή. Η άνω απαγόρευσις σκοπεί να προστατεύση την ελληνικήν κοινωνίαν από τας προπαγάνδας, κατασκοπείας και την έκλυσιν των ηθών προς ην ωθούνται τα άτομα εις περιπτώσεις διεθνών περιπλοκών […]».