ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-9-1939

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Ο εν Παρισίοις ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι μεγίστη μυστικότης τηρείται εν Παρισίοις σχετικώς με τας μετακινήσεις των εν Γαλλία αποβιβασθέντων αγγλικών στρατευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των Αγγλων αεροπόρων. Παν ό,τι γνωρίζει η γαλλική κοινή γνώμη συνίσταται εις το ότι υπάρχουν βρετανικά στρατεύματα εν Γαλλία. […] Εις όλας τας παραμεθορίους πόλεις όπου έφθασαν τα αγγλικά στρατεύματα εγένοντο αντικείμενον ενθουσιοδεστάτων εκδηλώσεων εκ μέρους των πληθυσμών.

ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Στοκχόλμης ότι κατά τας υπαρχούσας εκεί πληροφορίας η πολωνική Κυβέρνησις θα εγκατασταθή εις Μπρεστ Λιτόβσκ, το οποίον ευρίσκεται εις απόστασιν 175 χλμ. ανατολικώς της Βαρσοβίας. […] Λέγεται ότι η πολωνική Κυβέρνησις συνήντησε μεγάλας δυσχερείας κατά την αναχώρησίν της προς τα νοτιοδυτικά, λόγω της καταστροφής πολλών σιδ. συγκοινωνιών από μέρους της γερμανικής αεροπορίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ: Εκ των ληφθέντων παρά του υφυπουργείου της Αγορανομίας μέτρων προς περιορισμόν της καταναλώσεως της βενζίνης και των αυτοκινητιστικών ειδών πιστεύομεν ότι θα προκύψη σημαντική οικονομία. Αρκεί όλοι οι αυτοκινητισταί και κυρίως οι ιδιώται να αντιληφθούν ότι εξυπηρετεί εθνικούς σκοπούς ο περιορισμός της ασκόπου σπατάλης βενζίνης.