ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-10-1939

ΔΙΚΑΙΩΣΗ: Αι γραμμαί Μαζινώ [φωτ.] και Σίγκφρηντ εδικαίωσαν απολύτως τας ελπίδας, αι οποίαι εστηρίχθησαν επ’ αυτών. Και αι δύο είχον ως πρώτον αντικειμενικόν σκοπόν να προστατεύσουν τας επιχειρήσεις προς κάλυψιν, κινητοποίησιν και συγκέντρωσιν των στρατευμάτων. Ούτω έληξε το πρώτον στάδιον. Αφ’ ενός, το δίκτυον των γαλλικών οχυρών επέτρεψε να καταλάβουν θέσεις όχι μόνον τα γαλλικά στρατεύματα αλλά και τα αγγλικά τα οποία μετεφέρθησαν εν πάση ασφαλεία εις την Γαλλίαν, πράγμα το οποίον αποτελεί λαμπράν επιτυχίαν του βρεταννικού ναυτικού.

ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ: […] το συμβούλιον της εργατικής συνομοσπονδίας [του Σινσινάτι] επιβεβαιοί την απόφασίν του όπως δι’ όλων των οργανώσεων των ανηκουσών εις αυτήν μποϋκοτάρη τα γερμανικά προϊόντα και επεκτείνη το μποϋκοτάζ εις τα προϊόντα της Ρωσίας και όλων των άλλων χωρών, αι οποίαι ήθελον συνεργασθή μετά της Ρωσίας και της Γερμανίας εναντίον των Δυτικών Δυνάμεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ: Οι εφημεριδοπώλαι θα βάλουν μια ώμορφη στολή, με ναυτικό πηλήκιο και με μια πλάκα που θα λέη τον αριθμό της αδείας τους. Δύο υπουργεία το αποφάσισαν: Το υπουργείο Τύπου και Τουρισμού και το υπουργείο Εργασίας.