ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-10-1939

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΥΣ: Δι’ εκτάκτων εκδόσεων των αγγλικών εφημερίδων ανηγγέλθη ότι το αγγλικόν θωρηκτόν «Βασιλική Δρυς» (Royal Oak) εβυθίσθη τορπιλλισθέν πιθανώς υπό γερμανικού υποβρυχίου. […] Το πλήρωμα του θωρηκτού απετελείτο από 1.200 αξιωματικούς και άνδρας. […] η «Βασιλική Δρυς» ήτο η δευτέρα μεγάλη μονάς του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Αγγλίας η οποία βυθίζεται υπό γερμανικού υποβρυχίου. […] Το Ναυαρχείον αγγέλλει ότι κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας τα διασωθέντα μέλη του βυθισθέντος θωρηκτού «Βασιλική Δρυς» ανέρχονται εις 370.

ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: Καίτοι δεν υπάρχουν λεπτομέρειαι επί της χθεσινής συναντήσεως Σαράτσογλου-Μολότωφ [φωτ.], είναι βέβαιον εν τούτοις ότι η συνομιλία υπήρξε φιλική και ότι προβλέπεται προσεχώς νέα συνάντησις των δύο υπουργών των Εξωτερικών.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Την προσεχήν Τετάρτην, και ώραν 7.15 μ.μ. αρχίζουν εις την αίθουσαν της παλαιάς Βουλής εβδομαδιαίαι συγκεντρώσεις γονέων και διδασκάλων, οργανούμεναι υπό του Συλλόγου Γονέων Αθηνών […]. Αι συγκεντρώσεις έχουν σκοπόν να καταστήσουν δυνατήν την εφαρμογήν μιας συστηματικής συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειακής αγωγής προς μεγαλυτέραν απόδοσιν του έργου του σχολείου.