ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-10-1939

ΒΙΛΝΑ: Αγγέλλεται εκ Κάουνας ότι, παρά το γεγονός της εν τη λιθουανική πρωτευούση παρουσίας σοβιετικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας και το γεγονός ότι Λιθουανοί αξιωματικοί απεστάλησαν εις Βίλναν [φωτ.] διά να κανονίσουν τα της καταλήψεως της περιοχής, τα λιθουανικά στρατεύματα δεν θα διαταχθούν, προ της παρελεύσεως ημερών τινών, να καταλάβουν το διαμέρισμα της Βίλνας. […] Την προσεχή εβδομάδα εξ άλλου αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν εις τας λιθουανικάς πόλεις σοβιετικά στρατεύματα, τα οποία θ’ αποτελέσουν την φρουράν των βάσεων, αίτινες παρεχωρήθησαν εις την σοβιετικήν Ρωσσίαν.

ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ: Η «Νέα Εστία», αφιερώνουσα το προσεχές τεύχος της εις τον εορτασμόν της συμπληρωθείσης πεντηκονταετίας από της εκδόσεως του «Ταξιδιού» του Ψυχάρη [φωτ.], δίδει έναν πολύπλευρον απολογισμόν του δημοτικισμού εις όλους τους τομείς της πνευματικής μας ζωής. […] Το τεύχος θα κοσμή, πολυτελώς εκτυπωμένη, σύνθεσις του ζωγράφου κ. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, την οποίαν ενεπνεύσθη από το πνευματικόν κίνημα του δημοτικισμού.

ΣΥΛΛΗΨΗ: […] το αμερικανικόν ατμόπλοιον «Σίτυ οφ Φλιντ», το οποίον κατευθύνετο από Αμερικής εις Αγγλίαν με γενικόν φορτίον, συνελήφθη υπό γερμανικού πολεμικού.