ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27-10-1939

ΘΩΡΗΚΤΑ ΤΣΕΠΗΣ: Το Πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Παρισίων ότι οι εκεί καλώς πληροφορημένοι κύκλοι δηλούν ότι, ως φαίνεται δύο γερμανικά θωρηκτά «της τσέπης» ευρίσκονται εν δράσει εις τον Ατλαντικόν ωκεανόν. Τα θωρηκτά ταύτα είναι το «Ναύαρχος Σέερ» και το «Ντώυτσλανδ» [φωτ.]. Εν τω μεταξύ το Ναυαρχείον ανεκοίνωσεν ότι κατεστραμμένον γερμανικόν υποβρύχιον ανευρέθη σήμερον εις Γκουντμίν της περιφερείας του Κεντ. Κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν, εξηκριβώθη σήμερον ότι 7 εκ των 14 γερμανικών βομβαρδιστικών αεροπλάνων τα οποία ενήργησαν επίθεσιν κατά της νηοπομπής εις την βόρειον θάλασσαν, δεν επέστρεψαν εις τας βάσεις των. Είναι πιθανόν να κατερρίφθησαν και άλλα διά τα οποία όμως δεν υπάρχουν εξηκριβωμέναι πληροφορίαι.

«ΣΙΤΥ ΟΦ ΦΛΙΝΤ»: Κατά τηλεγράφημα του Χαβάς εκ Μόσχας ανεκοινώθη εκεί ότι αι αρχαί του Μουρμάνσκ αφού επεθεώρησαν το φορτίον του ατμοπλοίου «Σίτυ οφ Φλιντ» απεφάσισαν ν’ αφίσουν ελεύθερον το σκάφος με την υποχρέωσιν ν’ αποπλεύση αμέσως εκ του λιμένος. […] Τούτο σημαίνει προφανώς ότι αι σοβιετικαί αρχαί έκριναν, ότι εφ’ όσον το σκάφος ωδηγήθη εις Μουρμάνσκ υπό γερμανικού πληρώματος ανήκει εφεξής εις την Γερμανίαν, δυνάμει των ναυτικών Νόμων και ότι το σκάφος θ’ αναχωρήση από τα ρωσσικά ύδατα φέρον γερμανικήν σημαίαν.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: Η Γερουσία απέκρουσε δι’ ανατάσεως των χειρών τροπολογίαν διά της οποίας προεβλέπετο ν’ απαγορευθή εις τα ξένα σκάφη όπως έχουν αμερικανικήν σημαίαν ή όπως προσπαθούν να εμφανίζωνται εις τας ανοικτάς θαλάσσας ως αμερικανικά. Η τροπολογία ώριζεν ότι εις τα εν λόγω σκάφη θ’ απηγορεύετο επί τρεις μήνας ο είσπλους εις τα αμερικανικά χωρικά ύδατα και τους αμερικανικούς λιμένας.