80 χρoνια πριν… 31-10-1939

49" χρόνος ανάγνωσης

ΓΚΑΝΤΙ: […] ο Γκάντι έχει την πρόθεσιν να αναμιχθή και πάλιν ενεργώς εις την πολιτικήν και ν’ αναλάβη την διεύθυνσιν του εθνικού Ινδικού Κογκρέσσου. Οι ινδικοί πολιτικοί κύκλοι φρονούν ότι ολόκληρος η εκτελεστική εξουσία θα μεταβιβασθή και πάλιν εις τον Γκάντι. […] Λέγεται ότι η σημερινή εν Ινδίαις κατάστασις ώθησε τον Γκάντι να τεθή και πάλιν επί κεφαλής της εθνικής ινδικής κινήσεως.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ: Αι αξιώσεις τας οποίας διετύπωσεν η σοβιετική κυβέρνησις προς την Φινλανδίαν περιλαμβάνουν τα εξής: Παραχώρησιν εις την Ρωσσίαν της περιοχής Βιρπούρι και του φρουρίου Ινο, δικαίωμα ελέγχου επί των νήσων Ααλαντ, εγκατάστασιν ρωσσικών στρατιωτικών βάσεων εις Χάνκο και Τούρκου, παραχώρησιν ενός τμήματος της Νοτίου Καρέλια εις αντάλλαγμα ενός τμήματος της Βορείου Καρέλια. Η Ρωσσία εις αντάλλαγμα των ως άνω παραχωρήσεων προσφέρει εις την Φινλανδίαν μιαν επωφελή εμπορικήν συνθήκην.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Και η κεντρική θέρμανσις και η χρήσις θερμού ύδατος φαίνεται ότι θα περιορισθή εφέτος χάριν οικονομίας καυσίμων εις τας πολυκατοικίας. […] Δίκαιον είναι –μας γράφει αναγνώστης– να επιτραπεί και ανάλογος μείωσις των μισθωμάτων.