ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-11-1939

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΜΠΙΡΑΡΙΑΣ: Κατά τον σημερινόν καθιερωμένον ετήσιον εορτασμόν εις το Μόναχον της επετείου του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος της 9ης Νοεμβρίου 1923, ο κ. Χίτλερ εξεφώνησε μακρόν και βαρυσήμαντον λόγον. […] Η συγκέντρωσις εγένετο εις την ιστορικήν αίθουσαν του ζυθοπωλείου Μπούργκεν Μπράουν του Μονάχου. […] «Την εποχήν εκείνην η Γερμανία ετρίκλιζε τυφλώς εις τον πόλεμον, αλλά τώρα έχομεν εξοπλίσει το έθνος από πολλών ετών ηθικώς και ιδία οικονομικώς. […] Ενας μόνον λαός ημπορεί να νικήση εις τον πόλεμον αυτόν, και ο λαός αυτός είμεθα εμείς».

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ: «Ο αγγλικός λαός κατήλθεν εις τον πόλεμον ουχί ελαφρά τη καρδία, αλλ’ ηναγκάσθη να αναλάβη τα όπλα διά να προασπίση ζωτικάς αρχάς και πανταχού εν τη χώρα υπάρχει σταθερά αποφασιστικότης όπως συνεχισθή ο πόλεμος μέχρι τέλος […]» [Κλ. Ατλυ, ηγέτης εργατικής αντιπολίτευσης].

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Το καθιερούμενον δελτίον θα παρακολουθή τον Ελληνα από της παιδικής του ηλικίας μέχρι της ήβης. Εκείθεν θα συμπληρούται από τας στρατιωτικάς αρχάς και εν συνεχεία ο πολίτης, οιοδήποτε επάγγελμα και αν ασκήση, θα έχη προστατευτικήν την παρακολούθησιν της καταστάσεως της υγείας του.