80 χρoνια πριν… 13-11-1939

48" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ: […] η Σοβιετική Ρωσία προτίθεται να αγοράση από τη Γερμανία πολεμικά πλοία και εμπορικά σκάφη. […] αι συναφθείσαι μεταξύ των δύο κρατών συμφωνίαι προβλέπουν επί του παρόντος την πώλησιν εις τους Ρώσους δεκαεπτά πλοίων.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Κατά τας πληροφορίας της αγγλικής κυβερνήσεως, η Ρουμανία θα ήτο εξαιρετικώς ικανοποιημένη εάν ηδύνατο να αυξήση την εξαγωγήν πετρελαίων εις τας βαλκανικάς χώρας και τούτο διότι η Γερμανία συναντά πολλάς δυσκολίας εις την παραλαβήν των πετρελαίων τα οποία παρήγγειλεν εν Ρουμανία. Προ του πολέμου, εν εκατομμύριον τόννων ρουμανικών πετρελαίων μετεφέρετο διά της Μεσογείου εις το Αμβούργον. Ηδη η Γερμανία επιθυμεί όπως η μεταφορά διενεργείται διά του Δουνάβεως. Από των μέσων του Νοεμβρίου, όμως, οι πάγοι καθιστούν αδύνατον την μεταφοράν διά του ποταμού […].

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Θα αρχίση εντός μηνός –λέγει ανακοίνωσις– η επισκευή των μονίμων οδοστρωμάτων των Αθηνών. Να αρχίση. Διότι τα καταστρώματα πλείστων δρόμων και πλατειών έχουν υποστή σημαντικάς φθοράς, αι οποίαι εις ωρισμένα σημεία καθιστούν τους δρόμους αυτούς αδιαβάτους την χειμερινήν περίοδον.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή