ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-11-1939

ANTIΣΤΑΣΗ: Νέα επεισόδια συνέβησαν σήμερον κατά την κηδείαν ενός σπουδαστού, όστις απέθανε συνεπεία τραυμάτων τα οποία έλαβε την 28ην Οκτωβρίου, ότε εγένοντο τα γνωστά επεισόδια εις την Πράγαν [φωτ.]. Διακόσιοι σπουδασταί συγκεντρωθέντες προ του μνημείου του Αγνώστου Τσεχοσλοβάκου Στρατιώτου προέβησαν εις εκδηλώσεις ζητωκραυγάζοντες υπέρ της ελευθερίας.  […] Εν τέλει διελύθησαν υπό αποσπασμάτων των ταγμάτων εφόδου τα οποία έφθασαν επί τόπου. […] Συλλήψεις τινές εγένοντο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Η Γενική Ασφάλεια Αθηνών μετά την πλήρη διάλυσιν του κομμουνιστικού κόμματος, συνεχίζουσα τας ενεργείας της προς ανακάλυψιν των σποραδικώς δρώντων μυστικών οπαδών του, οι οποίοι εξηκολούθουν από καιρού εις καιρόν να εκτυπώνουν και να διανέμουν κρυφίως τον «παράνομον» καλούμενον «Ριζοσπάστην» –ένα  τετρασέλιδον μεγέθους μαθητικού τετραδίου– και προκηρύξεις κομμουνιστικού και πολιτικού περιεχομένου, κατώρθωσε να ανακαλύψη τα δύο μυστικά τυπογραφεία των κομμουνιστών. Το εν εξ αυτών ευρίσκετο εις ένα απόκεντρον οικίσκον εις την Ηλιούπολιν και το άλλο εις μίαν οικίαν επί της οδού Μιχ. Βόδα 272 με ιδιαιτέραν μυστικήν έξοδον εις άλλην οικίαν κειμένην εις την παράλληλον προς αυτήν οδόν Ν. Ιωνίας 50.