ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17 – 11 – 1939

ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: O εν Βερολίνω ανταποκριτής του Ηνωμένου Αμερικανικού Τύπου επιστέλλει εις τας αμερικανικάς εφημερίδας συνέντευξιν μετ’ επισήμου πολιτικής προσωπικότητος του γερμανικού υπουργείου των Εξωτερικών, εις την οποίαν ο ομιλητής διεβεβαίωσεν ότι ολόκληρος η Γερμανία δεν ζη αυτήν την στιγμήν παρά με ένα και μόνον σκοπόν: την κατασυντριβήν της βρεταννικής αυτοκρατορίας. «Ο γερμανικός στρατός, πειθαρχών απολύτως εις τους αρχηγούς του, είναι έτοιμος ομού μετά των εναερίων και κατά θάλασσαν δυνάμεων του Γ΄ Ράιζ να φέρη μετά κεραυνοβόλου ταχύτητος και αποτελεσματικότητος τας εντολάς αι οποίαι θα δοθούν από το Ανώτατον Γερμανικόν Επιτελείον. Η μέλλουσα να εξαπολυθή επίθεσις θα είναι άνευ προηγουμένου εις την ιστορίαν των πολέμων. Το Ανώτατον Γερμανικόν Επιτελείον ουδαμώς λαμβάνει υπ’ όψει ή επηρεάζεται από τα δημοσιευόμενα σχετικώς εις τον εχθρικόν Τύπον. Εχει τα σχέδιά του και θα τα φέρη εις πέρας μετά καταπλησσούσης δραστηριότητος». […] Αι δηλώσεις αυταί αποτελούν ίσως τον πρόλογον του «κεραυνοβόλου» πολέμου [φωτ. βομβαρδισμός Λονδίνου].

ΤΥΣΣΕΝ: […] Ο Γερμανός μεγαλοβιομήχανος της Ρηνανίας Φριτς Τύσσεν απεφάσισε να καταφύγη εις Ελβετίαν κατόπιν προσκλήσεως την οποίαν είχε λάβει όπως μεταβή εις Βερολίνον διά να παραστή εις σύσκεψιν του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΜΑΘΗΤΟΥ: Εξακολουθούν ανελλιπώς αι διανομαί ειδών ιματισμού εις τους απόρους μαθητάς εκ μέρους της Ιματιοθήκης του Μαθητού. Ούτω διενεμήθησαν μέχρι σήμερον φορέματα και υποδήματα εις 1.854 απόρους μαθητάς των δημοτικών σχολείων γ΄ περιφερείας Αθηνών, εις 1.831 απόρους μαθητάς της β΄ περιφερείας Αθηνών και εις 625 απόρους μαθητάς της α΄ περιφερείας. Εις την τελευταίαν περιφέρειαν θα συνεχισθή η διανομή και εις ετέρους υπερχιλίους απόρους μαθητάς.