ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-11-1939

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ: «Ο φον Νώυρατ και ο βοηθός του δόκτωρ Φρανκ συνεννοούνται από τινος […] μετά διαφόρων τσεχικών φασιστικών ομάδων απαρτιζομένων εκ Γερμανών, των οποίων ο αριθμός εν Βοημία και Μοραβία δεν υπερβαίνει τας πέντε χιλιάδας, διά να επιβάλουν νέαν κυβέρνησιν εις το προτεκτοράτον καθ’ όσον η υπό τον στρατηγόν Ελιάς σημερινή Κυβέρνησις δυστροπεί τρόπον τινά εις την εκτέλεσιν των διαταγών του Προτέκτορος και τηρεί παθητικήν στάσιν». […] Κατ’ άλλας πληροφορίας διαβιβαζομένας επίσης εκ της αυστριακής μεθορίου προς το Πρακτορείον Χαβάς, αι γερμανικαί αρχαί λαμβάνουν συστηματικώς μέτρα εναντίον των Τσέχων σπουδαστών [φωτ. Φον Νόιρατ και Χίτλερ].

«ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ»: Ολόκληρος η τραγωδία του ελληνικού φορτηγού «Θρασύβουλος», η οποία διεδραματίσθη προ ολίγων ημερών εις τον Ατλαντικόν με ήρωες και θύματα τους απολεσθέντας 22 άνδρας του πληρώματός του, ήλθεν εις φως από τας αφηγήσεις των διασωθέντων εξ ναυαγών […]. Επί τέσσαρας ολοκλήρους νύκτας επάλαιον προς τα κύματα διερχόμενοι στιγμάς απεριγράπτου αγωνίας, μέχρις ότου τέλος εφάνη εις τον ορίζοντα το νορβηγικόν σκάφος το οποίον τους περισυνέλεξε και τους παρέσχε τας πρώτας βοηθείας.