ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-11-1939

ΓΚΕΤΟ ΛΟΥΜΠΛΙΝ: Ηρχισεν ήδη η μεταφορά των Εβραίων από την Γερμανίαν εις την Πολωνίαν και την 1ην Νοεμβρίου του 1940 ουδείς Εβραίος θα ευρίσκεται εντός των συνόρων της Μείζονος Γερμανίας. Μέχρι σήμερον μετεφέρθησαν εις το νέον εβραϊκόν Κράτος 22.000 Εβραίων […]. Οι άρρενες οι οποίοι αποστέλλονται πρώτοι εργάζονται διά την ανοικοδόμησιν οικιών. Εις τους πρώτους Εβραίους οι οποίοι απεστάλησαν εξ άλλων μερών της Γερμανίας εδόθη προθεσμία 24 μόνον ωρών όπως εγκαταλείψουν το γερμανικόν έδαφος […].

ΔΗΛΩΣΗ ΓΚΑΝΤΙ: «Οκτώ επαρχίαι [των Ινδιών] εκ των ένδεκα εδήλωσαν σαφώς ότι δεν δύνανται να μετάσχουν του πολέμου, αν ο πόλεμος ούτος δεν σημάνει μεταξύ των άλλων και την ανεξαρτησία των Ινδιών».

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ: Δι’ αποφάσεως της Αγορανομίας απηγορεύθη διά λόγους επαρκείας του κρεάτος η σφαγή αμνών κάτω των πέντε οκάδων. Εν τούτοις […] η διαταγή δεν ευρίσκει πιστήν εφαρμογήν εις την  επαρχίαν […]. Ορθόν είναι, λοιπόν, να επιστηθή η προσοχή των αγορανομικών οργάνων εις την επαρχίαν διότι πρόκειται περί υποθέσεως συνδεομένης με την επισιτιστικήν επάρκειαν.