ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-11-1939

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΝΑΡΚΕΣ: Οι Γερμανοί […] επωφελούνται του σκότους κατά την εποχήν αυτήν του χειμώνος διά να σπείρουν νάρκας εική και ως έτυχεν εις την Βόρειον Θάλασσαν. […] Αγνωστος είναι προς το παρόν η κατασκευή των ναρκών αυτών, αν δηλαδή πρόκειται περί συνήθων ή των λεγομένων μαγνητικών ναρκών. Πολλοί πιστεύουν ότι πιθανόν να πρόκειται περί του τελευταίου […] αι δε μαγνητικαί νάρκαι να αποτελούν το «τρομερόν μυστικόν όπλον» το οποίον ανέφερεν ο Χίτλερ εις πρόσφατον λόγον του και με το οποίον ηπείλησε την Μ. Βρεταννίαν.

ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ: Οι ιατροί του νοσοκομείου της Βαλτιμόρης, εις το οποίον νοσηλεύεται ο Αλ Καπόνε, απεφάσισαν να του μεταδόσουν ελονοσίαν διά να τον θεραπεύσουν από την νόσον εκ της οποίας πάσχει. Ηδη έφθασαν εις την Βαλτιμόρην η μήτηρ και η σύζυγος του αρχικακοποιού.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το ηφαίστειον της Θήρας ήρχισεν και πάλι την δράσιν του. Η Αίτνα εκπέμπει λάβαν και καπνούς. Ητο φυσικόν. Πόλεμος ήρχισε και αφού το επίγειον μέτωπον αδρανεί, δρα το υποχθόνιον. Εγκέλαδος και Αρης συναγωνίζονται.