ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-11-1939

ΕΝΑΕΡΙΑ ΔΡΑΣΗ: Ζωηροτάτη εναέριος δράσις εσημειώθη χθες τόσον εις το δυτικόν μέτωπον όσον και εις την βόρειον θάλασσαν. Επανειλημμέναι πτήσεις των γερμανικών αεροπλάνων έσχον ως αποτέλεσμα να συναφθούν αερομαχίαι με την συμμαχικήν καταδιωκτικήν αεροπορίαν και να καταρριφθούν πολλά αεροπλάνα. […] η σημερινή ημέρα υπήρξεν η ημέρα μεγαλειτέρας αεροπορικής δραστηριότητος από της ενάρξεως του παρόντος πολέμου.

ΕΡΕΥΝΕΣ: Επανελήφθησαν εις το Μπάρριο ντι Σάντα Κρουζ αι έρευναι διά την ανεύρεσιν του περιφήμου θησαυρού του Ισραηλίτου Σαμουήλ Λεβή, προς τον οποίον ο βασιλεύς Πέτρος 1ος της Καστίλλης είχεν εμπιστευθεί τα αμύθητα πλούτη του.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Η Διοίκησις Πρωτευούσης απεφάσισε να μάθη τους Αθηναίους να… περπατούν. […] συγκροτείται εις το υπουργείον σύσκεψις διά την μελέτην του προγράμματος το οποίον θα εφαρμοσθή όπως διαπαιδαγωγηθή το κοινόν συμφώνως προς τας νέας απαιτήσεις της τροχαίας κυκλοφορίας. Θα κληθούν, δηλαδή, οι Αθηναίοι να μάθουν δι’ ειδικών φυλλαδίων πράγματα νέα τα οποία και τους ιδίους θα διευκολύνουν εις την κυκλοφορίαν των εντός της πόλεως και την κίνησιν των τροχοφόρων θα καταστήσουν ανωτέραν.