ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 1-11-1939

ΡΩΣΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Από της πρωίας της σήμερον το ρωσσοφινλανδικόν πρόβλημα έλαβε την αναμενομένην δραματικήν του τροπήν διά της εισβολής σοβιετικών στρατευμάτων εις την Φινλανδίαν. Μετά την ανταλλαγήν των διακοινώσεων των δύο χωρών, καθ’ ην κατεδείχθη το ασυμβίβαστον των εκατέρωθεν απόψεων, την επακολουθήσασαν καταγγελίαν του συμφώνου μη επιθέσεως και την διακοπήν των διπλωματικών σχέσεων, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς διευθέτησιν του προβλήματος διά μεσολαβήσεως, ήτο επόμενον να αποβή άκαρπος και τα πράγματα να εισέλθουν εις την μοιραίαν οδόν της ενόπλου ρήξεως. Καίτοι οι επίσημοι κύκλοι της Μόσχας μέχρι της μεσημβρίας εδήλουν ότι ουδέν εγνώριζον σχετικώς με την έναρξιν των εχθροπραξιών ανεπίσημοι πληροφορίαι εβεβαίουν ότι τα ρωσσικά στρατεύματα εισέβαλον εις το φινλανδικόν έδαφος και μάχαι συνήπτοντο.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Αγγέλλεται εκ Μπουένος Αϋρες ότι η Κυβέρνησις της Αργεντινής προέβη εις παραστάσεις προς τους πρεσβευτάς της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας διά την έντασιν του κατά θάλασσαν πολέμου. Η Κυβέρνησις της Αργεντινής τονίζει εν τη διαμαρτυρία της ότι η τοποθέτησις ναρκών άνευ προειδοποιήσεως των ναυτιλλομένων και η απόφασις των Συμμάχων περί κατασχέσεως των εκ Γερμανίας εξαγωγών αποτελούν παραβίασιν του γράμματος και του πνεύματος της Δηλώσεως των Παρισίων του 1856 και της Δηλώσεως της Χάγης του 1907. Η Κυβέρνησις της Αργεντινής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να προστατεύση τα συμφέροντα της χώρας αν ταύτα ήθελον θιγή.

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ: Εις το ανακαινιστικόν πρόγραμμα των ελληνικών λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών, το οποίον κατήρτισε το υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού, περιελήφθη διά την προσεχή λουτρικήν περίοδον και η λουτρόπολις των Ελευθερών, εις την οποίαν θα εκτελεσθούν έργα 4. εκατομ. δραχμών.