ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-12-1939

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ: Ο Βασιλεύς Γεώργιος ΣΤ΄, επιβαίνων ειδικού αυτοκινήτου, όπερ είναι χρωματισμένον κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να μη είναι θεατόν από αεροπλάνα ήρχισε σήμερον την επιθεώρησίν του εις τα εν τω δυτικώ μετώπω αγγλικά στρατεύματα. Τον Βασιλέα συνοδεύουν ο Δουξ του Γκλώστερ και ο αρχηγός του αγγλικού εκστρατευτικού σώματος στρατηγός Γκορτ.

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΣΑΜΟ: Κατά πληροφορίας εκ Κοπεγχάγης οι αμυνόμενοι εις Πετσάμο Φινλανδοί ηναγκάσθησαν σήμερον αντιμετωπίζοντες ασυγκρίτως μεγαλυτέρας δυνάμεις, να εγκαταλείψουν την πόλιν την οποίαν φεύγοντες ενέπρησαν. Οι Ρώσσοι εισελθόντες εις Πετσάμο δεν εύρον παρά καπνίζοντα ερείπια. […] οι Φινλανδοί συνεπτύχθησαν εις γραμμήν αμύνης εντεύθεν του Πέτσαμο και εις ετέραν γραμμήν παρά το Σαλμί Γιαέρβι εις τα πλουσιώτατα κοιτάσματα νικελίου.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ: Δολοφονική απόπειρα επεχειρήθη κατά του πολιτικού διοικητού της Ποσνανίας κ. Γκράυζερ. […] Εναντίον του αυτοκινήτου του οποίου επέβαινεν εγένετο επίθεσις από μέρους πέντε ατόμων ανηκόντων εις πολωνικήν στρατιωτικήν μυστικήν οργάνωσιν. Οι Πολωνοί επυροβόλησαν κατά του αυτοκινήτου, αλλ’ αι σφαίραι δεν επέτυχον τον κ. Γκράυζερ, διότι τούτο ήτο θωρακισμένον.