ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 8-12-1939

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΝΝΕΡΧΑΪΜ: Η ανακοίνωσις του φινλανδικού πρακτορείου καθ’ ην οι Ρώσσοι εχρησιμοποίησαν εις τον Ισθμόν της Καρελίας ασφυξιογόνα αέρια ερμηνεύεται υπό των αγγλικών κύκλων ως ενδεικτική της δυσφορίας των σοβιετικών ηγετών διότι απέτυχεν ο κεραυνοβόλος πόλεμος τον οποίον ανέλαβον εν Φινλανδία. Οι καλώς πληροφορημένοι κύκλοι, απαντώντες εις τον ρωσσικόν ισχυρισμόν ότι διέσπασαν την γραμμήν Μάννερχαϊμ, τονίζουν ότι [είναι] δυνατόν τα σοβιετικά στρατεύματα να εσημείωσαν σειράν τοπικών επιτυχιών αλλ’ ότι η γραμμή Μάννερχαϊμ δεν είναι αδιαλείπτως περιχαρακωμένη γραμμή ήτις θα έχανε πάσαν στρατηγικήν αξίαν αν ο εχθρός διήρχετο εξ ενός σημείου αυτής. Εις την πραγματικότητα πρόκειται περί αμυντικού συστήματος πλάτους 30-35 χιλιομέτρων το οποίον χρησιμοποιεί τα φυσικά οχυρά σημεία ως είναι τα δάση, αι λίμναι και οι ποταμοί οι διαρρέοντες τον Ισθμόν της Καρελίας. […] 30.000 στρατιωτών χρησιμοποιούνται ήδη διά την άμυναν της Φινλανδίας εξ ων αι 100.000 έχουν αποκλειστικώς διατεθή διά την γραμμήν αυτήν.

ΤΕΛΜΑΝ: Ο «Ημερήσιος Κήρυξ» δημοσιεύει ότι αι εθνικοσοσιαλιστικαί αρχαί εφόνευσαν τον αρχηγόν του γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος Ερνστ Τέλμαν, ολίγας ημέρας προ της υπογραφής του γερμανοσοβιετικού συμφώνου. Η πληροφορία αύτη μετεδόθη εις επισήμους κύκλους ουδετέρας χώρας [Φ.: Ο Τέλμαν εκτελέστηκε το 1944].

«ΠΑΡΑΛΟΣ»: Το φορτηγόν «Πάραλος», 3.435 τόννων γκρος και ναυπηγήσεως 1906, εβυθίσθη πλησίον των εκβολών του Ταμέσεως, συνεπεία εκρήξεως νάρκης ή τορπίλλης. Το σκάφος είχε παραλάβει εξ Αμβέρσης 5.700 τόννους γαιανθράκων διά Πειραιά, κατηυθύνετο δε εις Ντάουν, ίνα υποστή τον αγγλικόν έλεγχον του φορτίου του. Η έκρηξις ήτο σφοδροτάτη, το δε σκάφος εκόπη εις δύο και εβυθίσθη ταχύτατα. Δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά θύματα.