ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-12-1939

ΕΚΚΛΗΣΗ: Με συγκίνησιν δυσκόλως συγκρατουμένην ο κ. Χόλστυ [Φινλανδός αντιπρόσωπος στην Κοινωνία των Εθνών] συνεχίζει: «Κατά τας τελευταίας εβδομάδας ο στρατός, ο στόλος και η αεροπορία της Σοβιετικής Ρωσσίας έσπειραν τον θάνατον μεταξύ του φινλανδικού λαού, ο οποίος δεν έπαυσεν ουδέ στιγμήν να επιτελή το καθήκον του, συγκεντρωμένος εις μίαν συμπαγή μάζαν γύρω από την κυβέρνησίν του. […] Ο φινλανδικός λαός, οφείλει να δηλώση ότι δεν έχει σήμερον ανάγκην μόνον ενθαρρυντικών λόγων. Του χρειάζεται και ουσιαστική βοήθεια».

ΦΡΟΫΝΤ: […] Ο διάσημος ιδρυτής της ψυχαναλύσεως Σιγισμούνδος Φρόυντ, ο οποίος απέθανε προ τινος εν Λονδίνω, αφήκε περιουσίαν 22.850 λιρών. […] όλοι επίστευαν ότι, όταν κατά την εποχή του αντισημιτικού διωγμού ηναγκάσθη να εγκαταλείψει την Αυστρίαν, δεν ημπόρεσε να παραλάβη μαζί του παρά ασήμαντο ποσόν χρημάτων.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: Αύριον και ώραν 6.30 μ.μ. από της αιθούσης του θεάτρου Κοτοπούλη (Ρεξ) θα δοθή η πρώτη συναυλία του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, μετά συγχρόνου εκπομπής υπέρ των μαθητικών συσσιτίων. […] Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν.