ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22-12-1939

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: […] Η εν Σουηδία φινλανδική Επιτροπή θα οργανώση σώμα εθελοντών το οποίον θα αποσταλή εις Φινλανδίαν όπως μετάσχη του αγώνος. Πολλοί Σουηδοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της εφεδρείας θα μετάσχουν του εθελοντικού αυτού σώματος. Οι εθελονταί [φωτ] οι οποίοι ανεχώρησαν σήμερον εκ Στοκχόλμης διά Φινλανδίαν ήσαν άριστα εφωδιασμένοι και προεπέμφθησαν από πολλού κόσμου […].

ΕΥΧΕΣ: Οι κ.κ. Χίτλερ και Ρίμπεντροπ απέστειλαν σήμερον θερμά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προς τον κ. Στάλιν επί τη 60ή επετείω των γενεθλίων του, ευχόμενοι μακροημέρευσιν […]. Οι Ρώσσοι αεροπόροι απεπειράθησαν σήμερον να προσφέρουν ως δώρον εις τον κ. Στάλιν την καταστροφήν του Ελσίνκι, αλλά τα αντιαεροπορικά πυροβολεία της πόλεως εματαίωσαν τας φιλόφρονας αυτάς προθέσεις. Εις τον κ. Στάλιν απενεμήθη υπό του Ανωτάτου Σοβιέτ, επί τη σημερινή επετείω του, το ανώτατο παράσημον του Λένιν.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Δι’ αποφάσεως του υφυπουργείου Εργασίας, καθωρίσθησαν ως ακολούθως τα της διανομής των επιδομάτων ανεργίας: Βοηθήματα δικαιούνται μόνον οι άνεργοι ησφαλισμένοι εις τας Κοινωνικάς Ασφαλίσεις, ως και εις κλαδικά ταμεία, αλλά μη τυχόντες ουδεμιάς, κατ’ άλλον τρόπον, ενισχύσεως αυτών, επ’ ευκαιρία των εορτών, εκ μέρους Ασφαλιστικού Οργανισμού. Ινα τύχουν βοηθήματος οι άνεργοι ούτοι, πρέπει α) να διατελούν εν ανεργία από 20ημέρου τουλάχιστον, εφ’ όσον πρόκειται περί εργατοτεχνιτών, και επί 40 ημέρας, εφ’ όσον πρόκειται περί υπαλλήλων, και β) να κομίζουν το ασφαλιστικόν αυτών βιβλιάριον των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλου κυρίου Ασφαλιστικού Οργανισμού, εξ ου να εμφαίνεται, ότι δεν επεκολλήθησαν επ’ αυτού ένσημα, προκειμένου μεν περί εργατοτεχνιτών επί 20 ημέρας, προκειμένου δε περί υπαλλήλων επί 40 ημέρας.