ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 24-1-1940

gkat_02_2401_page_1_image_0006

ΛΙΤΒΙΝΩΦ: Αι γαλλικαί εφημερίδες πληροφορούνται εκ Μόσχας ότι ο πρώην επίτροπος των Εξωτερικών Λιτβίνωφ, εις τον οποίον είχεν ανατεθή η διεύθυνσις του Γραφείου Πληροφοριών, απηλλάγη και των νέων καθηκόντων του. Η απομάκρυνσίς του απεφασίσθη διότι, ως λέγεται, ο Λιτβίνωφ εξηκολούθει να αποδοκιμάζη την εκστρατείαν της Φινλανδίας και να υποστηρίζη την αναθεώρησιν της εξωτερικής πολιτικής των Σοβιέτ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ: Ο λόγος τον οποίον ο κ. Μεταξάς εξεφώνησε χθες, κατά την τελετήν της θεμελιώσεως του αποχετευτικού αγωγού Αθηνών και περιχώρων, έχει ως εξής: «[…] Αλλ’ είπα, και είπα τούτο πολλάκις, ότι τα εμπόδια έγιναν διά να τα υπερπηδούν οι άνθρωποι· και αν ο πόλεμος είναι εμπόδιον πρέπει να το υπερπηδήσωμεν και συνεπώς να μη ανακόψωμεν το έργον μας. […] Βεβαίως τας πρώτας ημέρας θα έπρεπε να προσαρμοσθώμεν προς τας οικονομικάς συνθήκας, αι οποίαι εδημιουργήθησαν εκ του πολέμου· αλλ’ όταν έγινεν η πρώτη προσαρμογή, τότε απεφάσισα, και είχα συμφώνους τους συναδέλφους μου υπουργούς, ότι έπρεπε να εξακολουθήσωμεν όλα τα έργα, τα οποία είχομεν αναλάβει εις την Ελλάδα».