ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-2-1940

ΑΝΑΒΟΛΗ: Ο ύπατος αρμοστής της Ιρλανδίας κ. Τζων Ντάλαντυ [αριστερά] επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας κ. Ντε Βαλέρα [δεξιά]. Η συνομιλία αφεώρα δύο Ιρλανδούς τρομοκράτας, οι οποίοι πρόκειται να θανατωθούν αύριον. Ο πρώην αρχηγός των Ιρλανδών Δημοκρατών είχε ζητήσει τετραήμερον αναβολήν της εκτελέσεως διά να μεταβή εις Λονδίνον και συνηγορήση υπέρ της παροχής χάριτος. Εάν οι δύο Ιρλανδοί απαγχονισθούν αύριον, θα γίνη την νύκτα συγκέντρωσις διαμαρτυρίας εις το Εθνικόν Μνημείον της Ιρλανδίας εις Κορκ και θα κηρυχθή 24ωρος απεργία υπό των εργατών της Ιρλανδίας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: […] Η αμερικανική βιομηχανία αεροπλάνων έχει όλην την ευχέρειαν διά να ανταποκριθή εις την εκτέλεσιν όλων των παραγγελιών τας οποίας θα λάβη. Η αμερικανική κυβέρνησις απεφάσισε να μην παραγγείλη μεγάλον αριθμόν αεροπλάνων διά την αμερικανικήν αεροπορίαν. […] και να δίδεται προτεραιότης δι’ όλας τας παραγγελίας των συμμάχων.

ΕΡΑΝΟΣ: Το προσεχές Σάββατον θα διενεργηθή εις ολόκληρον την περιφέρειαν της Διοικήσεως Πρωτευούσης ο λαϊκός έρανος υπέρ των σεισμοπαθών της Τουρκίας. Οςι δήμοι και αι κοινότητες όλης της περιφερείας ωργάνωσαν ήδη πολυπληθεστάτας επιτροπάς εκ κυριών και δεσποινίδων.