ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 16-2-1940

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙ: […] πολλαί εικασίαι γίνονται επί της δηλώσεως, την οποίαν έκαμεν ο κ. Ρούζβελτ προ της επιβιβάσεώς του επί του καταδρομικού «Τουσκαλούζα», ειπών ότι είναι πολύ φυσικόν να συνδυάση την θαλασσίαν του εκδρομήν με τα καθήκοντά του. Επίσης σημαντικόν είναι το ότι δεν ηρνήθη ότι είναι δυνατόν να συναντηθή κατά την εκδρομήν του αυτήν με αρμοδίους Αγγλους, Γάλλους και Ιταλούς. Πιστεύεται ότι ο πρόεδρος θα επεκτείνη τον θαλάσσιόν του περίπατον μέχρι της περιοχής όπου τα περιπολικά σκάφη επιτηρούν την ζώνην της ουδετερότητος προς το Μεξικόν.

ΚΡΙΣΗ: Τηλεγραφούν εκ Σόφιας ότι […] ο πρωθυπουργός κ. Κιοσεϊβάνωφ υπέβαλεν εις τον βασιλέα περί την μεσημβρίαν την παραίτησιν της κυβερνήσεως. Ο βασιλεύς απεδέχθη την παραίτησιν. Ο βασιλεύς Βόρις [φωτ.] ανέθεσεν εις τον καθηγητήν Μπόγνταν Φίλωφ, υπουργόν της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εν τη παραιτηθείση κυβερνήσει, την εντολήν του σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως. Ο καθηγητής Φίλωφ απεδέχθη την εντολήν και θα υποβάλη εντός της αύριον τον κατάλογον των συνεργατών του υπό την έγκρισιν του βασιλέως. […] Αι αφορμαί της παραιτήσεως ταύτης δέον να αναζητηθούν προ παντός εις την διένεξιν, η οποία είχε σημειωθή εις τους κόλπους της κυβερνήσεως […] επί των ζητημάτων της υποψηφιότητος των βουλευτών κατά τας τελευταίας εκλογάς.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: Αι Αθήναι απέκτησαν, χάρις εις την αθόρυβον εργασίαν ενός καλού επιστήμονος, και δεύτερον αστεροσκοπείον. Εκτίσθη εις τον λόφον Κουφός επί της Πεντέλης και πιστεύεται ότι το δεύτερον αυτόν αστεροσκοπείον θα εξυπηρετήση από πλείστων απόψεων την επιστήμην· του ευχόμεθα, λοιπόν, καλήν επιτυχίαν.