ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-2-1940

ΜΕΤΡΑ: Οι αγγλικοί κύκλοι θεωρούν την Νορβηγίαν ως ευρισκομένην εν αδυναμία να επιτύχη εκ μέρους της Γερμανίας σεβασμόν της ουδετερότητός της και κατ’ ακολουθίαν η Μεγάλη Βρεταννία είναι αποφασισμένη να λάβη αύτη τα αναγκαία μέτρα όπως μη παραβλάπτωνται εκ της νορβηγικής ταύτης αδυναμίας τα αγγλικά συμφέροντα.

ΝΙΝΟΤΣΚΑ: Εις το Λονδίνον προεβλήθη η νέα ταινία «Νινότσκα», εις την οποίαν πρωταγωνιστεί η Γκρέτα Γκάρμπο. Η πρωτοτυπία της ταινίας συνίσταται εις το ότι η μεγάλη καλλιτέχνις, διά πρώτην φοράν εις την ζωήν της, παίζει εύθυμον ρόλον. Εις το έργον αυτό η ξανθή γόησσα γελά διαρκώς και είναι διαχυτική και ζωηροτάτη και όχι όπως άλλοτε μυστηριώδης και μελαγχολική. Οι Αμερικανοί κριτικοί αποδίδουν την αλλαγήν αυτήν του χαρακτήρος εις τα κοκτέιλ από χυμόν αγκινάρας, τα οποία συνέστησαν οι ιατροί εις την Γκρέτα.

ΔΡΕΠΑΝΟ: Ο αββάς Μπρέιλ […] απέδειξεν ότι το δρέπανον εχρησιμοποιήθη διά πρώτην φοράν εις την Μικράν Ασίαν όπου, επί πλέον, εθεωρείτο ως σύμβολον της μεταναστευτικής κινήσεως των λαών εξ ανατολών προς δυσμάς.