ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23-3-1940

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Με την βελτίωσιν του καιρού εζωήρευσε πάλιν η δράσις κατά ξηράν και από αέρος εις το μέτωπον. Κατά ξηράν εσημειώθησαν πολλά τοπικά επεισόδια, ως συμπλοκαί μεταξύ στοιχείων επαφής και περιπόλων. Η μάλλον ενδιαφέρουσα εκ των τοιούτου είδους επιχειρήσεων ήτο η έφοδος την οποίαν έκαμον οι Γερμανοί εις τον προς ανατολάς του Μοζέλλα τομέα εναντίον γαλλικού φυλακίου του οποίου η φρουρά είχεν εγκατασταθή εις τέσσαρας οικίας ευρισκομένας εις την είσοδον ενός μικρού χωρίου. Οι Γερμανοί επλησίασαν αρκετά προς το φυλάκιον και ώρμησαν κατ’ αυτού με χειροβομβίδας.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Οι εν Μόσχα ιθύνοντες φαίνεται ότι είχον την επιθυμίαν να καταγάγουν μίαν μεγάλην νίκην εις το μέτωπον της Φινλανδίας κατά την επέτειον της οργανώσεως του ερυθρού στρατού, ήτις συμπίπτει με την 23ην τρέχοντος. […] Οι Φινλανδοί προβάλλουν ερρωμένην αντίστασιν κατά της σοβιετικής επιθέσεως, ήτις συνεχίζεται σφοδρά από της προχθές από της λίμνης Λαντόγκα μέχρι του Φιννικού κόλπου. Λυσσώδης μάχη διεξάγεται κυρίως εις τον τομέα του Ταϊπάλε. Τα σοβιετικά στρατεύματα υπέστησαν βαρυτάτας απωλείας λαμβάνουν όμως συνεχώς ενισχύσεις εις άνδρας και υλικόν […].

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Θα ιδρυθούν δανειστικαί βιβλιοθήκαι αίτινες θα περιφέρωνται δι’ ειδικών αυτοκινήτων εις τας κοινότητας της Διοικήσεως Πρωτευούσης και θα δανείζουν τα βιβλία των. Η καλή ιδέα, πραγματοποιουμένη θ’ αποτελέση σπουδαίαν συμβολήν εις την προσπάθειαν της μορφώσεως του λαού, αλλά και εις την διάδοσιν του βιβλίου. Διότι θα αγαπήση ο κόσμος το βιβλίον και σήμερον μεν θα το δανεισθή διά να το διαβάση αύριον όμως θα το αγοράση.