ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15-3-1940

gkkt_08_1503_page_1_image_0003

ΚΑΡΕΛΙΑ: Από σήμερον ήρχισαν εις την Φινλανδίαν αι προετοιμασίαι διά την εφαρμογήν της υπογραφείσης εν Μόσχα συνθήκης ειρήνης, ενώ συγχρόνως η Ρωσσία ετοιμάζεται διά την αναδιοργάνωσιν των παραχωρουμένων εις αυτήν περιοχών. […] η Ρωσσία θα ιδρύση Καρελιανήν Δημοκρατίαν εις τον ισθμόν τον εκχωρηθέντα υπό της Φινλανδίας. Το Βιιπούρι θα είναι πρωτεύουσα της Δημοκρατίας. Αι κυβερνητικαί θέσεις θα δοθούν εις Φινλανδούς κομμουνιστάς, ευρισκομένους εν Ρωσσία. […] Η κυβέρνησις του Ελσίνκι επέταξεν όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα άλλα μεταφορικά μέσα διά την μεταφοράν των περιουσιακών στοιχείων των πληθυσμών των περιφερειών, αι οποίαι παρεχωρήθησαν εις τα Σοβιέτ. Το μέτρον ελήφθη διά την εντός της ταχθείσης προθεσμίας μεταφοράν όσον το δυνατόν περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων καθ’ όσον η ρωσσική κυβέρνησις ηρνήθη την παροχήν οιασδήποτε αποζημιώσεως εις τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Τα ταξίδια εις τας περιοχάς αι οποίαι θα εκκενωθούν, προτού καταληφθούν υπό των Ρώσσων, απηγορεύθησαν και θα είναι συνεπώς τελείως αδύνατον εις τους εκ των περιφερειών τούτων απελθόντας πληθυσμούς να επιστρέψουν όπως παραλάβουν τα υπάρχοντά των. Εις τους ήδη απομακρυνομένους εκ των ανωτέρω περιφερειών, επετράπη να παραλαμβάνουν μεθ’ εαυτών τρόφιμα διά πέντε ημέρας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Κατόπιν αιτήσεως της σοβιετικής κυβερνήσεως, αι γερμανικαί αρχαί απηγόρευσαν την κυκλοφορίαν του βιβλίου το οποίον εδημοσίευσε προ του πολέμου ο στρατάρχης Γκαίριγκ υπό τον τίτλον: «Δημιουργία ενός έθνους». Εις το έργον έγραφεν ότι το μέλλον της Γερμανίας, της Ευρώπης και του κόσμου θα εκρίνετο εκ της μονομαχίας μεταξύ του Αγκυλωτού Σταυρού και του Ερυθρού Αστέρος.

ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΙ: Οι τροχιόδρομοι της Κωνσταντινουπόλεως καταργούνται προκειμένου να αντικατασταθούν βαθμιαίως με πλήρες δίκτυον αυτοκινήτων λεωφορείων.