ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 22-3-1939

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η γαλλική κρίσις έληξε σήμερον την εσπέραν διά του σχηματισμού πολεμικής Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως, υπό τον κ. Πωλ Ρενώ. Την νέαν κυβέρνησιν χαρακτηρίζουν αφ’ ενός μεν η συμμετοχή τού μέχρι τούδε πρωθυπουργού κ. Νταλαντιέ, διατηρούντος τα υπουργεία Εθνικής Αμύνης και Στρατιωτικών, αφ’ ετέρου δε η συμμετοχή των σοσιαλιστών. Βασικόν επίσης χαρακτηριστικόν της νέας κυβερνήσεως είναι η δημιουργία πολεμικού και οικονομικού συμβουλίου. Το γεγονός τούτο επιτρέπει την κρίσιν ότι η νέα κυβέρνησις θα συγκεντρώση όλας τας οικονομικάς και στρατιωτικάς δυνάμεις της χώρας διά την εντονωτέραν διεξαγωγήν του πολέμου, ενώ συγχρόνως προσδίδει εις αυτήν γενικώτερον εθνικόν χαρακτήρα και ευρυτέραν λαϊκήν βάσιν προς υποστήριξιν των ληφθησομένων πολεμικών μέτρων.

«ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ»: Το ταξίδιον του υπερωκεανείου «Βασίλισσα Ελισάβετ» εις Νέαν Υόρκην έδωσεν αφορμήν να γνωσθούν μερικαί ενδιαφέρουσαι λεπτομέρειαι σχετικώς με την κατασκευήν του. Ως γνωστόν, η «Βασίλισσα Ελισάβετ» είναι το μεγαλύτερον πλοίον του κόσμου. Εχει μήκος 313.6 μέτρων και χωρητικότητα 85.000 τόννων. Διά την ναυπήγησίν του εχρειάσθησαν 50.000 τόννων μετάλλου, τα δε ηλεκτροφόρα σύρματα έχουν μήκος 6.437 χιλιομέτρων.

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ: Ο υφυπουργός Τύπου και Τουρισμού κ. Νικολούδης, έχων υπ’ όψιν του ότι εις πολλάς λουτροπόλεις διατίθενται παρ’ ιδιωτών επί ενοικίω δωμάτια, καταλαμβανόμενα από λαϊκάς ιδίως τάξεις, προέβη εις τας δεούσας ενεργείας προς έκδοσιν αστυνομικών διατάξεων, αι οποίαι να υποχρεώνουν τους ενοικιάζοντας δωμάτια, όπως υδροχρωματίζουν ταύτα εσωτερικώς και εξωτερικώς προ της ενάρξεως της λουτρικής περιόδου. Τοιουτοτρόπως και η εμφάνισις των λουτροπόλεων θα είναι καλυτέρα και αι υγιειναί συνθήκαι διαμονής των απορωτέρων τάξεων θα εξασφαλίζωνται αφ’ ετέρου.