ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-3-1940

ΣΥΡΡΟΗ ΠΙΣΤΩΝ: Διά πρώτην φοράν από του 1918, παρετηρήθη τόσον μεγάλη συρροή πιστών εις όλους τους καθολικούς ναούς της Γαλλίας, καθ’ όλην την διάρκειαν της Μεγάλης Εβδομάδος και ιδίως την Μεγάλην Παρασκευήν. Αι εφημερίδες γράφουν ότι οι πιστοί ήναψαν τόσα πολλά κεριά ώστε εσημειώθη έλλειψις εις διαφόρους εκκλησίας. Η κατασκευή κηρίων εκ φυσικού κηρού ηλαττώθη κατά το τρίτον από της ενάρξεως του πολέμου και τούτο διότι οι στρατιώται χρειάζονται σπερματσέτα. Υπάρχει, εξάλλου, έλλειψις πρώτων υλών επειδή η Γαλλία δεν διαθέτει σημαντικάς ποσότητας στεαρίνης.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ: Οι παρακολουθήσαντες την χθεσινήν παρέλασιν των στρατιωτικών μονάδων της Φρουράς Αθηνών, ασφαλώς αντελήφθησαν ότι ο ανεφοδιασμός του στρατού μας παρουσίαζεν εξαιρετικόν πλούτον εις πεδινόν και βαρύ πυροβολικόν. Και το μεν δεύτερον απετέλει από ετών ήδη μίαν από τας καλυτέρας εγγυήσεις της αμύνης του πατρίου εδάφους, το οποίον λόγω της ορεινής διαμορφώσεώς του είχε και έχει ανάγκην βαρέος πυροβολικού. […] Σημειωτέον δε ότι μόλις προ ολίγων ετών ο εις ενεργόν αντιαεροπορικήν άμυναν οπλισμός μας απετελείτο από μίαν και μοναδικήν πυροβολαρχίαν και εκείνην ελλιπή.