ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-3-1940

ΦΡΑΓΜΟΣ: Το ζήτημα του σεβασμού των χωρικών υδάτων της Νορβηγίας εκ μέρους των Δυτικών Δυνάμεων εισήλθεν εις νέαν εντελώς φάσιν κατόπιν της εκδηλωθείσης διαθέσεως, όπως το συμμαχικόν ναυτικόν παρεμποδίζη εφεξής πάση θυσία τον ανεφοδιασμόν της Γερμανίας, ο οποίος διεξήγετο μέχρι σήμερον σχεδόν ακωλύτως διά της χρησιμοποιήσεως των νορβηγικών υδάτων υπό των γερμανικών εμπορικών σκαφών. Ηδη, εις τον παρισινόν «Χρόνον» εδημοσιεύετο υπό μορφήν προφανώς ημιεπίσημον, ανακοίνωσις κατά την οποίαν «οι Σύμμαχοι θεωρούν δικαίωμά των να μη σεβασθούν πλέον τα νορβηγικά ύδατα».

ΔΟΚΙΜΕΣ: Ο κ. Μουσολίνι παρέστη σήμερον εις δοκιμάς βομβών και βλημάτων με γόμωσιν εκ θερμίτου. Αι δοκιμαί απέδειξαν τα εμπρηστικά αποτελέσματα της νέας ουσίας, η οποία αποτελεί την γόμωσιν των οβίδων, ενώ, αφ’ ετέρου εξηλέγχθη και πώς είναι δυνατόν να εξουδετερωθή η ενέργειά της.

ΔΕΘ: Την 5.30 απογευματινήν εγένετο η τελετή της καταθέσεως θεμελίου λίθου των μονίμων εγκαταστάσεων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσ/νίκης. Μετά τον αγιασμόν τον οποίον εκτέλεσε ο παν. μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ. Γεννάδιος, ο υπουργός Γεν. Διοικητής κ. Κυρίμης κατήλθεν εις τον προς τούτο ανασκαφέντα χώρον και κατέθεσε τον θεμέλιον λίθον.