ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-4-1940

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: «Το συνολικόν ποσόν, το οποίον απεφασίσαμεν να διαθέσωμεν διά τας νέας κατοικίας, είναι ένα δισεκατομμύριον δραχμών, παρ’ όλας τας δαπάνας που κάμνομεν διά τας πολεμικάς μας παρασκευάς. Το ποσόν αυτό θα το δαπανήσωμεν, όχι φυσικά εις ένα χρόνον, αλλά θα το κλιμακώσωμεν εις περισσότερα χρόνια. Πάντως, θα προσπαθήσωμεν να είναι όσον το δυνατόν ολιγώτερα. Σας λέγω ότι εδώ [Δραπετσώνα] υπάρχουν 6.000 παραπηγματούχοι, εκ των οποίων 4.000 δικαιούνται κατοικίας. Επομένως, από την χρήσιν αυτήν την νέαν, από 1ης Απριλίου 1940 και πέραν, θα κατασκευάσωμεν εδώ δύο πολυκατοικίας αμέσως, εντός του έτους […]».

ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ: Ο Βρεταννικός στρατός θα φορέση κατά το ερχόμενον καλοκαίρι νέον είδος θερινής στολής εκ βαμβακερού υφάσματος, ελαφροτέρου από τα συνήθη μάλλινα υφάσματα των στρατιωτικών στολών, αλλά βαρύτερον από τα «τρίλλια» που φορούν τα αγγλικά στρατεύματα της Ανατολής. Μεγάλα αποθέματα των νέων στολών κατασκευάζονται από τούδε εις τα υφαντουργεία του Λαγκασάιρ και της Ιρλανδίας, τα οποία έλαβαν παραγγελίας 20 εκατομμυρίων υαρδών εκ του υφάσματος τούτου.