ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-4-1940

ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Καθ’ όλην την ημέραν της χθες εσημειώθη ραγδαία εξέλιξις των γεγονότων. Εντός ολίγων ωρών ολόκληρος η Δανία κατελήφθη υπό των γερμανικών στρατευμάτων. Γερμανικαί επίσης δυνάμεις απεβιβάσθησαν εις τα νορβηγικά παράλια και κατέλαβον μεταξύ των άλλων το Μπέργκεν εις το φιόρδ του Οσλο, το Στάβαγκερ, λιμένα επί της βορείου θαλάσσης, το Μπέργκεν επί της δυτικής νορβηγικής ακτής, το Τροντχάιμ βορειότερον και τον εις τον βόρειον ωκεανόν λιμένα του Νάρβικ, εκ του οποίου εγίνετο η μεταφορά του σουηδικού σιδηρομεταλλεύματος. Οπωσδήποτε η κυβέρνησις του Οσλο ήτις μετέφερε την έδραν της εις Χαμάρ εκήρυξε γενικήν κινητοποίησιν, προέβαλε και προβάλλει ισχυροτάτην αντίστασιν εις τας από θαλάσσης, από αέρος και κατά ξηράν γερμανικάς επιθέσεις […].

ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ: Χθες το βράδυ εις την ασφυκτικώς γεμάτην από ακροατήριον μεγάλην αίθουσαν του «Παρνασσού» ο γνωστός ομιλητής ιατρός κ. Λιβαθινόπουλος εσκόρπισεν αφειδώς το κεφαλλωνίτικο χιούμορ με το θέμα του: «Ο βλάσφημος Κεφαλλωνίτης». […] Υπεστήριξεν ότι το επίθετον του βλασφήμου εδόθη εις τους συμπολίτας του Κεφαλλήνας, όχι διά την ποσότητα των βλασφημιών των, αλλά διά την ποιότητα αυτών.