ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-4-1940

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ: Εξ ίσου ραγδαία με την γερμανικήν ενέργειαν εξεδηλώθη από της πρωίας της σήμερον η συμμαχική αντίδρασις. Αγγλογαλλικά πολεμικά ενεργούν αλλεπαλλήλους επιθέσεις και συνάπτουν μάχας με τον γερμανικόν στόλον, ενώ παραλλήλως τα συμμαχικά εκστρατευτικά σώματα ενεργήσαντα αποβάσεις ανακαταλαμβάνουν τα καταληφθέντα υπό των Γερμανών νορβηγικά παράλια. […] Η Αγγλία κατήγαγεν επανειλημμένα αποφασιστικά πλήγματα κατά της Γερμανίας διά των ναυτικών και αεροπορικών της δυνάμεων καθ’ όλον το μήκος των δυτικών ακτών της Νορβηγίας και μέχρι των στομίων της Βαλτικής. Σειράς ναυμαχιών διεξήχθη και διεξάγεται, η οποία θα κρίνη περί της τύχης των Σκανδιναυικών χωρών και ίσως ολοκλήρου της Ευρώπης.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: Εν ολόκληρον τεύχος –πενήντα κομψοτυπωμέναι σελίδες– αποτελεί το πρόγραμμα των πασχαλινών εκδρομών της Περιηγητικής Ελληνικής Λέσχης, της οποίας η καλή προσπάθεια διά την ανάπτυξιν του εσωτερικού τουρισμού έχει εκτιμηθή υπό του ελληνικού κοινού. Από το τεύχος, λοιπόν, αυτό πληροφορούμεθα τους προσιτούς όρους μιας σειράς εκδρομών τας οποίας οργανώνει η Λέσχη εις όλας τας ελληνικάς επαρχίας.