ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-4-1940

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: «Κατά την σημαντικήν αυτήν ώραν, την πλουσίαν εις γεγονότα, το σύνθημά μας πρέπει να είναι: εργασία και εξοπλισμός. Είμαι βέβαιος ότι το σύνθημα αυτό θα ακολουθηθή από των Αλπεων μέχρι των μάλλον απομεμακρυσμένων ορίων της Αυτοκρατορίας». [Μουσολίνι]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ: […] η ρουμανική και η γερμανική Κυβέρνησις υπέγραψαν την οικονομικήν συμφωνίαν εφ’ ης μακρί διηξήχθησαν διαπραγματεύσεις αφ’ ης η Ρουμανία απηγόρευσε την εξαγωγήν των προϊόντων της. […] αποκαθίσταται η παλαιά βάσις της παραδόσεως εκ μέρους της Ρουμανίας εις την Γερμανίαν 30.000 τόννων πετρελαίου μηνιαίως.

ΦΙΛΕΛΛΗΝ: Ο θάνατος του διευθυντού της μεγάλης αμερικανικής εφημερίδος «Νιου Γιορκ Τάιμς» δρος Τζων Χιούστον Φίνλεϋ κατέθλιψεν όλους τους γνωρίζοντας την ευρυτάτην και πολυποίκιλον φιλελληνικήν δράσιν του μέχρις ακόμη και των τελευταίων του ημερών. […] Βαθύς γνώστης και λάτρης της κλασικής φιλολογίας μας και του πολιτισμού μας, ο αείμνηστος Φίνλεϋ εχρησιμοποίει από πολλών ετών το μέγα αυτού κύρος παρά τη αμερικανική κοινωνία υπέρ σκοπών φιλελληνικών. Πλειστάκις έθεσεν εαυτόν επί κεφαλής εράνων δι’ αρχαιολογικούς σκοπούς και προς υποστήριξιν του τόσον χρησίμου διά την ελληνικήν νεότητα Αμερικανικού Κολλεγίου εν Ψυχικώ.