ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-4-1940

ΠΗΛΗΚΙΑ: Ο Βασιλεύς της Αγγλίας Γεώργιος θεωρεί ως ακαλαίσθητα τα πηλήκια τα οποία φορούν αι Αγγλίδες των βοηθητικών οργανώσεων και οι νοσοκόμοι. Κατά την γνώμην των, η στρατιωτική στολή πρέπει να είναι απλή και σοβαρά χωρίς με τούτο να ζημιώνεται η γυναικεία χάρις. Αι απόψεις αυταί του Βασιλέως εγνώσθησαν την παρελθούσαν εβδομάδα, κατά την επίσκεψιν την οποίαν έκαμεν η βασιλομήτωρ Μαίρη εις τους καταυλισμούς των γυναικών οδηγών αυτοκινήτων. Η βασιλομήτωρ […] είπεν ότι εις τον Βασιλέα δεν αρέσουν αυτού του είδους τα πηλήκια και προσέθεσεν ότι η ιδία προτιμά ένα καπέλλο το οποίον να μη κρύβη το μέτωπον των γυναικών.

ΑΓΩΝΕΣ: Χθες εις ένα πλαίσιον εορταστικόν, που το απετέλουν μυριάδες Αθηναίων και το εχαρακτήριζεν ο ωραίος ενθουσιασμός που γεννούν η νεότης και το σφρίγος, ήρχισαν εις το στάδιον οι Β΄ Πανελλήνιοι Αγώνες της ΕΟΝ διά των οποίων οι νέοι και αι νεανίδες της ΕΟΝ επιδεικνύουν τας προόδους των εις αλκήν και άθλησιν και αποδεικνύουν πόσον θετικά πλαστουργείται ο τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός.