ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-5-1940

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ: Κατά τον τελευταίον πόλεμον είχον παρέλθει από της ενάρξεώς του οκτώ μήνες πριν η αύξησις της παραγωγής πολεμικών ειδών επιδράση επί της κανονικής διεξαγωγής του εμπορίου. Τον Απρίλιον του 1915 τα πράγματα μετεβλήθησαν οριστικώς και η ανεργία εξηλείφθη ουσιαστικώς. Κατά τας αρχάς του θέρους του ως άνω έτους η πολεμική βιομηχανία απερρόφησεν άλλας 44.000 γυναικών. Από της στιγμής αυτής η πρόσληψις γυναικών εργατριών ηύξανε σταθερώς, μέχρις ότου κατά το τέλος του πολέμου 7.300.000, περίπου δηλ. το 1/2 των γυναικών ηλικίας άνω των 14 ετών, ειργάζοντο εις τας διαφόρους επιχειρήσεις. Το ίδιον πρέπει να γίνη και σήμερον.

ΙΝΔΙΑΝΟΙ: Κατά πληροφορίας εξ Οττάβας, το υπουργείον Εφοδιασμού ηγόρασεν μέγαν αριθμόν υποδημάτων από εκείνα που χρησιμοποιούν οι Ερυθρόδερμοι της Βορείου Αμερικής. Τα υποδήματα προορίζονται διά τους άνδρας του αγγλικού εκστρατευτικού σώματος της Νορβηγίας.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ: Κατά την γνώμην των Ισπανών, ο σημερινός πόλεμος δεν είναι συνέπεια ιδεολογικών αντιθέσεων, αλλά αγών διά την ηγεμονίαν του κόσμου. Διά τον λόγον αυτόν η σύρραξις θα είναι μακράς διαρκείας και θα προξενήση τεραστίας καταστροφάς εις ολόκληρον την Ευρώπην.