ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 17-5-1940

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥΖΒΕΛΤ: «Ο δρόμος, τον οποίον οφείλομεν ν’ ακολουθήσωμεν, είναι καθωρισμένος. Αι οργανώσεις της αμύνης μας πρέπει να είναι άτρωτοι και η ασφάλειά μας πρέπει να είναι απόλυτος. Αλλ’ ως είναι συγκροτημένη σήμερον η ασφάλειά μας δεν παρέχει εξασφάλισιν κατά των μελλοντικών κινδύνων. Η άμυνα δεν ημπορεί να είναι στατική. Πρέπει να μεγεθύνεται και να μεταβάλλεται από ημέρας εις ημέραν. Η άμυνα πρέπει να είναι δυναμική και ελαστική, να είναι μία έκφρασις των ζωτικών δυνάμεων της χώρας και της σταθεράς θελήσεώς μας ν’ απαντήσωμεν εις οιανδήποτε πρόκλησιν την οποίαν μας επιφυλάσσει το μέλλον. Διά τους λόγους τούτους, δεν δυσκολεύομαι να σας διαβεβαιώσω ότι μετά την λήξιν της παρούσης συνόδου δεν θα διστάσω να συγκαλέσω το Κογκρέσσον εις ειδικήν σύνοδον, εάν το επιβάλη η κατάστασις της εθνικής αμύνης. […] Ουχ ήττον είμεθα έτοιμοι όχι μόνον να δαπανήσωμεν εκατομμύρια διά την άμυνάν μας, αλλά και διά να υπηρετήσωμεν και ακόμη να προσφέρωμεν την ζωήν μας διά την προάσπισιν των αμερικανικών μας ελευθεριών».

ΑΠΩΛΕΙΕΣ: Κατά πληροφορίας εκ Τσουγκ Κινγκ, κινεζικόν ανακοινωθέν αναφέρει ότι πέντε μεραρχίαι ιαπωνικού στρατού αποκλεισθείσαι υπό των Κινέζων εις ορεινήν περιοχήν υπέστησαν τρομακτικάς απωλείας.

EΛΙΑ: Η παναρχαία εληά της Ιεράς Οδού [Ελιά Πλάτωνα] ανεκηρύχθη ιστορικόν μνημείον. Και όχι μόνον δεν θα μεταβληθή εις καυσόξυλα –από τους νεοέλληνας όλα ημπορεί να τα περιμένη κανείς–, αλλά και θα περιφραχθή. Το δε σπουδαιότερον, η εληά αυτή δεν θα είναι μόνον μνημείον αρχαίον, αλλά και νέον, αν η φράσις επιτρέπεται. Διότι η εληά –δένδρον της ειρήνης και της γονιμότητος– αποτελεί διά την νέαν Ελλάδα εν σύμβολον.