ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-5-1940

80-chronia-prin-amp-8230-21-5-1940-2379301

ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ: Ο διερμηνεύων τας γνώμας του υπουργείου των Στρατιωτικών εβεβαίωσεν ότι οι Γερμανοί βαίνουν προς δυσμάς, ήτοι προς την κατεύθυνσιν της Περόν κειμένης εις απόστασιν 16 μιλλίων δυτικώτερον των θέσεων τας οποίας κατείχον. Επίσης προσέθεσεν ότι η κατάστασις παραμένει συγκεχυμένη περί το Σαν Καιντέν, ενώ η Περόν κατείχετο υπό ελαφρών τινων στοιχείων. Μάχη επίσης διεξάγεται περί το Κεντρύ, 18 μίλλια βορείως του Σαιν Καιντέν και ανατολικώς του Καμπραί. Οι Γερμανοί, πλήττοντες προς βορράν και δυσμάς, επιδιώκουν να απομονώσουν τον γαλλικόν στρατόν εκ των συμμαχικών δυνάμεων εν Βελγίω. Ο διερμηνεύων τας γνώμας του υπουργείου Στρατιωτικών ετόνισεν ότι η πόλις του Καμπραί και το Λα Φερ ευρίσκονται εις γαλλικάς χείρας.

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Συμπληρούνται σήμερον εβδομήκοντα εξ έτη αφ’ ην το Ηνωμένον Βασίλειον εξεχώρησε την Επτάνησον εις την Ελλάδα. Η μικρά τότε πατρίς παρέλαβε τας νήσους με το αίσθημα της Μητρός της υποδεχομένης τα απουσιάσαντα τέκνα της. Τα Επτάνησα επανήλθον εις τας μητρικάς αγκάλας, φορείς της προόδου και του πολιτισμού τον οποίον είχον γνωρίσει κατά τα έτη της υπό την αγγλικήν επικυριαρχίαν αυτοδιοικήσεώς των.